اينالايىن، اق ۇرپەك بالاپانىم
اينالايىن، اق ۇرپەك بالاپانىم
جۇكتەۋ 350
ءان تۋرالى

نەيزۆەستەن
قايرات نۇرتاس & ءقىدىرالى بولمانوۆ & قايرات باەكەنوۆ – «اينالايىن، اق ۇرپەك بالاپانىم»

ۇمىتىلماس كۇن
ۇمىتىلماس كۇن
دوعار
دوعار
ۇلى دالا
ۇلى دالا
ارماندا
ارماندا
جۇگىرىپ، جۇگىرىپ تالمايمىن
جۇگىرىپ، جۇگىرىپ تالمايمىن
ankui app
ankui.kz