دۋدار-اي
دۋدار-اي
جۇكتەۋ 9
ءان تۋرالى

قازاقتىڭ حالىق اندەرىمەن پارا-پار كەلەتىن «دۋدار-اي» ءانىن ەستىمەگەن جان كەمدە كەم شىعار. ءاننىڭ شىعۋ تاريحىنا تەرەڭ ۇڭىلمەسە دە، الدىڭعى اۋەنىن ەستىگەن بويدا ىڭىلداي كەتەتىنى حاق. بۇل ءاننىڭ اۆتورى ماريام جاگور قىزى ەسىمدى ورىس قىزى.

ماحاببات بەر ماعان
ماحاببات بەر ماعان
سەنى ىزدەيمىن
سەنى ىزدەيمىن
ايت ەندi
ايت ەندi
الاۋ
الاۋ
باۋىرلار
باۋىرلار
ankui app
ankui.kz