كوز الدىمدا نۇرلى ءجۇزىڭ
كوز الدىمدا نۇرلى ءجۇزىڭ
جۇكتەۋ 24
ءان تۋرالى

ەسكەندىر حاسانعالييەۆ & ەرنار ايدار - كوز الدىمدا نۇرلى ءجۇزىڭ
ءانى:ەسكەندىر حاسانعالييەۆ
ءسوزى:تۇرىك اقىنى ەمىرە اۋدارعان:اۋباكىر داستان

"ءدۇر قامشى" ءانى
"ءدۇر قامشى" ءانى
ماڭگىلىك ماxاببات
ماڭگىلىك ماxاببات
دوعار
دوعار
كۇندە كۇندە
كۇندە كۇندە
الاقاننان ۇشقان اققۋىم
الاقاننان ۇشقان اققۋىم
ankui app
ankui.kz