كوز الدىمدا نۇرلى ءجۇزىڭ
كوز الدىمدا نۇرلى ءجۇزىڭ
جۇكتەۋ 32
ءان تۋرالى

ەسكەندىر حاسانعالييەۆ & ەرنار ايدار - كوز الدىمدا نۇرلى ءجۇزىڭ
ءانى:ەسكەندىر حاسانعالييەۆ
ءسوزى:تۇرىك اقىنى ەمىرە اۋدارعان:اۋباكىر داستان

اقۇدايلار
اقۇدايلار
ءومىر-اي، ءومىر
ءومىر-اي، ءومىر
كوك اسپان
كوك اسپان
ماحاببات دەگەن
ماحاببات دەگەن
ليۋبوۆ ۋستاۆشيح لەبەدەي
ليۋبوۆ ۋستاۆشيح لەبەدەي
ankui app
ankui.kz