كوزىڭنەن جاس شىعادى ماقامدى جىرى
كوزىڭنەن جاس شىعادى ماقامدى جىرى
جۇكتەۋ 12
ءان تۋرالى

اقىن ماقپال جۇمابايدىڭ "ماقپال شەر" البومىنا ەنگەن ماقامدى جىرى.
ارانجيروۆكاسىن جاساعان بەيبىت اقوش
سكريپكا: مەيىرگۇل جالپاقوۆا

كۇندە كۇندە
كۇندە كۇندە
شىدامنىڭ دا شەگى بار
شىدامنىڭ دا شەگى بار
سىرلاسۋ
سىرلاسۋ
الاقاننان ۇشقان اققۋىم
الاقاننان ۇشقان اققۋىم
گرەشنايا ستراست
گرەشنايا ستراست
ankui app
ankui.kz