شەكارا
شەكارا
جۇكتەۋ 1298
ءان ءماتىنى

كوشىرگەن سوققان داۋىلدار، شالعايدا قانداس قاۋىم بار. ءبارىڭدى قاتتى ساعىندىم، باۋرمال قايران باۋىرلار. بارايىن دەسەم بارا الماي، جيىلىپ جاسىم جانارعا-اي. تۋىسقان-تۋعاندارىما، توپىراق قالدىم سالا الماي. قايرماسى بابامنىڭ بولعان ارمانى-اي، ءبىر باقىت كۇتكەن تاڭدار-اي. اتامەكەنگە مەن كەلىپ، اتا-انامىنڭ قالعانى-اي. وتىرام قالاي ويلاماي، كوڭىلسىز وتكەن تويلار-اي. شەرمەندە قىلىپ قازاقتى، شەكارا ءبولىپ قويعانى-اي. بىرەۋلەر ەلگە جەتەم دەپ، بىرەۋلەر قايتا كەتەم دەپ. بىرەۋلەر ءۇنسىز كۇن كەشتى، بۇيرعان جەرىن مەكەندەپ. ارمانداپ كوڭىل سەنەدى، كەزدەسكىلەر-اي كەلەدى. اماندىق تىلەپ ول وتىر، قولىنان جالعىز كەلەرى. قايرماسى بابامنىڭ بولعان ارمانى-اي، ءبىر باقىت كۇتكەن تاڭدار-اي. اتامەكەنگە مەن كەلىپ، اتا-انامىنڭ قالعانى-اي. وتىرام قالاي ويلاماي، كوڭىلسىز وتكەن تويلار-اي. شەرمەندە قىلىپ قازاقتى، شەكارا ءبولىپ قويعانى-اي. اعايىن باۋىر قاسىندا، اق داستارقاننىڭ باسىندا. وتىرساڭ شىركىن ارمانىم، بولمايتىن ەدى اۋ راسىندا. ىلەنىڭ باقشا باۋىنان، تارباعاتايدىڭ تاۋىنان. اعىلىپ كەرۋەن كوش كەلسىن، التايدىڭ ارعى، التايدىڭ ارعى جاعىنان. توپىراعىڭ كيەلى، تۋعان جەر سەنى اي ساعىنام...

ەركە قىز
ەركە قىز
ءومىر-اي، ءومىر
ءومىر-اي، ءومىر
سىناق ءومىر
سىناق ءومىر
ۋاقىت وتەر
ۋاقىت وتەر
جۇرەك الدامايدى
جۇرەك الدامايدى
ankui app
ankui.kz