تارازى - سوندا دا باقىتتىسىڭ
تارازى - سوندا دا باقىتتىسىڭ
جۇكتەۋ 36
ءان تۋرالى

سوندا دا باقىتتىسىڭ، باقىتتىسىڭ
ماڭدايىڭدى تاسقا ۇرما.
سوندا دا باكىتتىسىن سكاچات

قيالداعى ارۋ قىز
قيالداعى ارۋ قىز
مەرەكە
مەرەكە
وتە ۇنايدى
وتە ۇنايدى
گۇلمىن
گۇلمىن
ءمولدىر ەربول - ايالاي̆سىڭ با؟
ءمولدىر ەربول - ايالاي̆سىڭ با؟
ankui app
ankui.kz