ۇستازدار
ۇستازدار
جۇكتەۋ 49
ءان تۋرالى

ءانى: قۋات ءابىلوۆ
ءسوزى: ازامات ەسىم

SOS of an Earthly Being in Distress
SOS of an Earthly Being in Distress
قيىن وڭاي
قيىن وڭاي
ۇناپ قالدىڭ
ۇناپ قالدىڭ
ءمولدىر ەربول - ايالاي̆سىڭ با؟
ءمولدىر ەربول - ايالاي̆سىڭ با؟
سەن باسقاعا ۇقسامايسىڭ
سەن باسقاعا ۇقسامايسىڭ
ankui app
ankui.kz