جاڭارعان جاڭاقورعان
جاڭارعان جاڭاقورعان
جۇكتەۋ 11
ءان تۋرالى

ءسوزى مەن ءانى: ماديار وسپانوۆ

ءان ءماتىنى

ءجىر-انى وت بولىپ لاۋلاعان، قىرانى بيىككە سامعاعان. كوز سالسام ويى مەن قىرىنا، ءالى دە تامسانام، تاڭدانام. قايىرماسى: ءوزىڭ دەپ اتقاندا تاڭ كۇلىپ، جۇرەكتەن شىرقايمىن ءان قىلىپ. ءان ارمان، جاڭارعان جاڭاقورعان، جايناي بەر، جاساي بەر ماڭگىلىك. شىڭ-قۇزى اسقار بوپ ورلەگەن، ۇل-قىزى نامىسىن بەرمەگەن. سىر بويىن قاراتاۋ جايلاعان، باس يەم وسىنداي ەلگە مەن. قايىرماسى: ءوزىڭ دەپ اتقاندا تاڭ كۇلىپ، جۇرەكتەن شىرقايمىن ءان قىلىپ. ءان ارمان، جاڭارعان جاڭاقورعان، جايناي بەر، جاساي بەر ماڭگىلىك. قىر-گ ۇلى جاز كەلسە جايناعان، بۇلب ۇلى باقتاردا سايراعان. كۇرىشى سامالمەن ىرعالىپ، ىرىسى شۋاقتان تايماعان. قايىرماسى: ءوزىڭ دەپ اتقاندا تاڭ كۇلىپ، جۇرەكتەن شىرقايمىن ءان قىلىپ. ءان ارمان، جاڭارعان جاڭاقورعان، جايناي بەر، جاساي بەر ماڭگىلىك.

ماحاببات بەر ماعان
ماحاببات بەر ماعان
كوركەمىم
كوركەمىم
شىدامنىڭ دا شەگى بار
شىدامنىڭ دا شەگى بار
ارماندا
ارماندا
بارىڭ ءۇشىن
بارىڭ ءۇشىن
ankui app
ankui.kz