جىگىتتەر VS قىزدار
جىگىتتەر VS قىزدار
جۇكتەۋ 86
ءان تۋرالى

سەرىك يبراگيموۆ & ايدانا مەدەنوۆا - جىگىتتەر VS قىزدار
ءانى:ءا.نۇرلىبەك ۇلى
ءسوزى:باقداۋلەت ارىستان

سەن بولماساڭ
سەن بولماساڭ
جۇرەگىڭنەن ءبىر ورىن بەر
جۇرەگىڭنەن ءبىر ورىن بەر
SOS of an Earthly Being in Distress
SOS of an Earthly Being in Distress
كىنا بار
كىنا بار
سەن باردا  (OST «تاعى دا ءسۇي»)
سەن باردا (OST «تاعى دا ءسۇي»)
ankui app
ankui.kz