دانەش راقىشيەۆ
دانەش راقىشيەۆ اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 34
  • كورلىم: 10911
ءانشى تۋرالى

راقىشيەۆ دانەش[1] (1.5. 1926، الماتى وبلىسى رايىمبەك اۋدانى تالدى ا. — 6.7.1992، الماتى وبلىسى كوكسۋ اۋدانى مۇقىر ا.) — ءانشى، كومپوزيتور. قازاق كسر-ىنىڭ حالىق ارت. (1986).

قالاۋىم
قالاۋىم
ەركە قىز
ەركە قىز
ورالماس
ورالماس
الاقاننان ۇشقان اققۋىم
الاقاننان ۇشقان اققۋىم
اكەم - اناشىم
اكەم - اناشىم
ankui app
ankui.kz