دانەش راقىشيەۆ
دانەش راقىشيەۆ اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 34
  • كورلىم: 3028
ءانشى تۋرالى

راقىشيەۆ دانەش[1] (1.5. 1926، الماتى وبلىسى رايىمبەك اۋدانى تالدى ا. — 6.7.1992، الماتى وبلىسى كوكسۋ اۋدانى مۇقىر ا.) — ءانشى، كومپوزيتور. قازاق كسر-ىنىڭ حالىق ارت. (1986).

جۇلدىزىم
جۇلدىزىم
اقساق قۇلان
اقساق قۇلان
قيالداعى ارۋ قىز
قيالداعى ارۋ قىز
شىدامنىڭ دا شەگى بار
شىدامنىڭ دا شەگى بار
مۇڭايتپا ەندى
مۇڭايتپا ەندى
ankui app
ankui.kz