داستان ورازبەكوۆ
داستان ورازبەكوۆ اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 15
  • كورلىم: 1817
ءانشى تۋرالى

داستان ءدارىباي ۇلى ورازبەكوۆ (5 اقپان 1982 جىل، جامبىل وبلىسى، سارىسۋ اۋدانى، جاڭاتاس قالاسىندا تۋعان) — «وردا» توبىنىڭ بەلدى ءانشىسى، ءبيشى، اكتور.

الاۋ
الاۋ
كوك اسپان
كوك اسپان
ءتىرى جەتىم
ءتىرى جەتىم
قيالداعى ارۋ قىز
قيالداعى ارۋ قىز
سىرلاسۋ
سىرلاسۋ
ankui app
ankui.kz