داستان ورازبەكوۆ
داستان ورازبەكوۆ اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 15
  • كورلىم: 2080
ءانشى تۋرالى

داستان ءدارىباي ۇلى ورازبەكوۆ (5 اقپان 1982 جىل، جامبىل وبلىسى، سارىسۋ اۋدانى، جاڭاتاس قالاسىندا تۋعان) — «وردا» توبىنىڭ بەلدى ءانشىسى، ءبيشى، اكتور.

الاۋ
الاۋ
كوك اسپان
كوك اسپان
دوستىق سەزىم
دوستىق سەزىم
ارماندا
ارماندا
الاۋ
الاۋ
ankui app
ankui.kz