ەرىك قۇرمانعالييەۆ
ەرىك قۇرمانعالييەۆ اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 13
  • كورلىم: 1193
ءانشى تۋرالى

ەرىك ءسالىم ۇلى قۇرمانعالييەۆ (1959—2007) — وتە سيرەك كەزدەسەتىن كونتراتەنور سارىندى «قازداۋىستى» وپەرا ءانشىسى. 1959 ج. جەلتوقساننىڭ 31 گۋريەۆ وبلىسى قۇلسارى كەنتىندە (قازىرگى قۇلسارى قالاسى، اتىراۋ وبلىسى) دارىگەرلەر اۋلەتىندە تۋعان.
اكەسى ءسالىم — حيرۋرگ، اناسى مەرۋەرت — پەدياتر بولعان. بالا شاعىندا اكەسىنەن ايىرىلعان ەرىك ورتا مەكتەپ وقۋىن گۋريەۆ (قازىرگى اتىراۋ) قالاسىندا بىتىرگەن. ءان ايتۋدى وتە ەرتە باستاعان راديودان ەسىتكەن ليۋدميلا زىكينا، ولگا ۆورونەتس داۋىستارىن ءوزىنىڭ بالالىق الت داۋىسىمەن بەينەلەگەن.

ايت ەندى
ايت ەندى
بيىككە
بيىككە
كەلمەيسىڭ سەن ءقايتىپ
كەلمەيسىڭ سەن ءقايتىپ
مۇڭايتپا ەندى
مۇڭايتپا ەندى
بۇل-بۇل قۇسىم-اي
بۇل-بۇل قۇسىم-اي
ankui app
ankui. kz