ەرىك قۇرمانعالييەۆ
ەرىك قۇرمانعالييەۆ اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 13
  • كورلىم: 6097
ءانشى تۋرالى

ەرىك ءسالىم ۇلى قۇرمانعالييەۆ (1959—2007) — وتە سيرەك كەزدەسەتىن كونتراتەنور سارىندى «قازداۋىستى» وپەرا ءانشىسى.1959 ج. جەلتوقساننىڭ 31 گۋريەۆ وبلىسى قۇلسارى كەنتىندە (قازىرگى قۇلسارى قالاسى، اتىراۋ وبلىسى) دارىگەرلەر اۋلەتىندە تۋعان.
اكەسى ءسالىم — حيرۋرگ، اناسى مەرۋەرت — پەدياتر بولعان.بالا شاعىندا اكەسىنەن ايىرىلعان ەرىك ورتا مەكتەپ وقۋىن گۋريەۆ (قازىرگى اتىراۋ) قالاسىندا بىتىرگەن. ءان ايتۋدى وتە ەرتە باستاعان راديودان ەسىتكەن ليۋدميلا زىكينا، ولگا ۆورونەس داۋىستارىن ءوزىنىڭ بالالىق الت داۋىسىمەن بەينەلەگەن.

قيىن وڭاي
قيىن وڭاي
قايداسىڭ
قايداسىڭ
جاسىرىن ماxاببات
جاسىرىن ماxاببات
گرەشنايا ستراست
گرەشنايا ستراست
سەن باسقاعا ۇقسامايسىڭ
سەن باسقاعا ۇقسامايسىڭ
ankui app
ankui.kz