ەرىك قۇرمانعالييەۆ
ەرىك قۇرمانعالييەۆ اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 13
  • كورلىم: 1626
ءانشى تۋرالى

ەرىك ءسالىم ۇلى قۇرمانعالييەۆ (1959—2007) — وتە سيرەك كەزدەسەتىن كونتراتەنور سارىندى «قازداۋىستى» وپەرا ءانشىسى.1959 ج. جەلتوقساننىڭ 31 گۋريەۆ وبلىسى قۇلسارى كەنتىندە (قازىرگى قۇلسارى قالاسى، اتىراۋ وبلىسى) دارىگەرلەر اۋلەتىندە تۋعان.
اكەسى ءسالىم — حيرۋرگ، اناسى مەرۋەرت — پەدياتر بولعان.بالا شاعىندا اكەسىنەن ايىرىلعان ەرىك ورتا مەكتەپ وقۋىن گۋريەۆ (قازىرگى اتىراۋ) قالاسىندا بىتىرگەن. ءان ايتۋدى وتە ەرتە باستاعان راديودان ەسىتكەن ليۋدميلا زىكينا، ولگا ۆورونەس داۋىستارىن ءوزىنىڭ بالالىق الت داۋىسىمەن بەينەلەگەن.

ادەمى اي مەن بىرگە
ادەمى اي مەن بىرگە
بۇل ءانىم
بۇل ءانىم
عاشىقتار ءبيى
عاشىقتار ءبيى
سىرعاڭنىڭ سىڭارى
سىرعاڭنىڭ سىڭارى
الاقاننان ۇشقان اققۋىم
الاقاننان ۇشقان اققۋىم
ankui app
ankui.kz