ەركىن شۇكىمانوۆ
ەركىن شۇكىمانوۆ اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 7
  • كورلىم: 2261
ءانشى تۋرالى

ەركىن شۇكىمانوۆ 1973 جىلى قازىرگى شىعىس قازاقستان وبلىسى ماقانشى اۋدانىنىڭ جاربۇلاق اۋىلىندا تۋعان[1]. 1990-96 جىلدارى سەمەيدەگى شاكارىم اتىنداعى مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتتىڭ قازاق ءتىلى مەن ادەبيەتى فاكۋلتەتىندە وقىعان. ج. ەلەبەكوۆ اتىنداعى رەسپۋبليكالىق ەسترادا-سيرك كوللەدجىن، قۇرمانعازى اتىنداعى قازاق ۇلتتىق كونسەرۆاتورياسىن بىتىرگەن. ءقازىر «قازاقكونسەرت» بىرلەستىگىندە ءانشى.

سەن بولماساڭ
سەن بولماساڭ
شۋدىڭ بويىندا
شۋدىڭ بويىندا
ءبىر سەن ءۇشىن
ءبىر سەن ءۇشىن
شىدامنىڭ دا شەگى بار
شىدامنىڭ دا شەگى بار
عاشىقتار ءبيى
عاشىقتار ءبيى
ankui app
ankui.kz