ءمادينا ءسادۋاقاسوۆا
ءمادينا ءسادۋاقاسوۆا اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 51
  • كورلىم: 3325
ءانشى تۋرالى

ءمادينا باقىتجان قىزى ءسادۋاقاسوۆا (1979 جىلى 8 قىركۇيەكتە الماتىدا تۋعان) — ەسترادا ءانشىسى، تەلەجۇرگىزۋشى. قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى (2011). قازاقستان جاستار وداعى سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى.

ءيا، دەدىم
ءيا، دەدىم
ايت ەندi
ايت ەندi
امانات
امانات
قىزعانشاعىم مەنىڭ
قىزعانشاعىم مەنىڭ
ارماندا
ارماندا
ankui app
ankui.kz