ءمادينا ءسادۋاقاسوۆا
ءمادينا ءسادۋاقاسوۆا اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 51
  • كورلىم: 1685
ءانشى تۋرالى

ءمادينا باقىتجان قىزى ءسادۋاقاسوۆا (1979 جىلى 8 قىركۇيەكتە الماتىدا تۋعان) — ەسترادا ءانشىسى، تەلەجۇرگىزۋشى. قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى (2011). قازاقستان جاستار وداعى سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى.

ءيا، دەدىم
ءيا، دەدىم
وت جىگىت
وت جىگىت
اينا
اينا
الاقاننان ۇشقان اققۋىم
الاقاننان ۇشقان اققۋىم
گرەشنايا ستراست
گرەشنايا ستراست
ankui app
ankui. kz