ءمادينا ءسادۋاقاسوۆا
ءمادينا ءسادۋاقاسوۆا اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 51
  • كورلىم: 2575
ءانشى تۋرالى

ءمادينا باقىتجان قىزى ءسادۋاقاسوۆا (1979 جىلى 8 قىركۇيەكتە الماتىدا تۋعان) — ەسترادا ءانشىسى، تەلەجۇرگىزۋشى. قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى (2011). قازاقستان جاستار وداعى سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى.

ءيا، دەدىم
ءيا، دەدىم
شۋدىڭ بويىندا
شۋدىڭ بويىندا
ارمان الدامايدى
ارمان الدامايدى
كۇندە كۇندە
كۇندە كۇندە
ءمولدىر ەربول - ايالاي̆سىڭ با؟
ءمولدىر ەربول - ايالاي̆سىڭ با؟
ankui app
ankui.kz