مەدەۋ ارىنبايەۆ
مەدەۋ ارىنبايەۆ اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 42
  • كورلىم: 7374
ءانشى تۋرالى

مەدەۋ ءۋاليحان ۇلى ارىنبايەۆ (1967 جىلى 5 ناۋرىزدا وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسى سارىاعاش اۋدانى داربازا كەنتىندە تۋعان) — ءانشى، كومپوزيتور. قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى (2015). "التىن ادام" ۇلتتىق سىيلىعىنىڭ يەگەرى (2002). حالىقارالىق ءان بايقاۋلارىنىڭ جۇلدەگەرى.

عاشىقتار ءبيى
عاشىقتار ءبيى
اقتاماعىم
اقتاماعىم
اەروپورت
اەروپورت
بۇل-بۇل قۇسىم-اي
بۇل-بۇل قۇسىم-اي
وتە ۇنايدى
وتە ۇنايدى
ankui app
ankui.kz