مەدەۋ ارىنبايەۆ
مەدەۋ ارىنبايەۆ اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 42
  • كورلىم: 6955
ءانشى تۋرالى

مەدەۋ ءۋاليحان ۇلى ارىنبايەۆ (1967 جىلى 5 ناۋرىزدا وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسى سارىاعاش اۋدانى داربازا كەنتىندە تۋعان) — ءانشى، كومپوزيتور. قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى (2015). "التىن ادام" ۇلتتىق سىيلىعىنىڭ يەگەرى (2002). حالىقارالىق ءان بايقاۋلارىنىڭ جۇلدەگەرى.

عاشىقتار ءبيى
عاشىقتار ءبيى
زىڭ زىڭ
زىڭ زىڭ
اقۇدايلار
اقۇدايلار
وتە ۇنايدى
وتە ۇنايدى
گرەشنايا ستراست
گرەشنايا ستراست
ankui app
ankui.kz