مۇراتبەك حايرولدا
مۇراتبەك حايرولدا اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 8
  • كورلىم: 1114
ءانشى تۋرالى

مۇراتبەك حايرولدا ەلىمىزدىڭ جاس ونەرپازى، “قازاقستان داۋىسى” ءۇشىنشى ماۋسىمىنىڭ جەڭىمپازى، سەلينوگراد اۋداندىق مادەنيەت ءۇيىنىڭ مادەني ۇيىمداستىرۋشىسى.

جۇرەگىڭنەن ءبىر ورىن بەر
جۇرەگىڭنەن ءبىر ورىن بەر
قيىن وڭاي
قيىن وڭاي
بولشى جانىمدا
بولشى جانىمدا
بۇل ءانىم
بۇل ءانىم
سىرلاسۋ
سىرلاسۋ
ankui app
ankui.kz