قاراقات ءابىلدينا
قاراقات ءابىلدينا اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 30
  • كورلىم: 4436
ءانشى تۋرالى

ءابىلدينا قاراقات - قازاق ءداستۇرلى ءانىن ناسيحاتتاۋشى، حالىق جانە ەسترادا اندەرىن ورىنداۋشى. نارتاي بەكەجانوۆ مۇراسىن ناسيحاتتاۋشى جانە ورىنداۋشى.قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى.1978 جىلى قاراعاندى وبلىسى جاڭاارقا اۋدانى بايعۇل اۋىلىندا تۋعان. قازاق.قۇرمانعازى اتىنداعى الماتى مەملەكەتتىك كونسەرۆاتورياسىنىڭ «دومبىرامەن حالىقتىق ءان ايتۋ» كلاسسىن پەداگوگ، «دارىن» مەملەكەتتىك سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى ساۋلە جانپەيىسوۆادا؛ ورىنداۋ شەبەرلىگى بويىنشا اسپيرانتۋرانى (2004) پەداگوگ، پروفەسسور، قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى قايرات بايبوسىنوۆتا بىتىرگەن.

قيىن وڭاي
قيىن وڭاي
اقۇدايلار
اقۇدايلار
تار زامان
تار زامان
كىنا بار
كىنا بار
باۋىرلار
باۋىرلار
ankui app
ankui.kz