سەكەن تۇرىسبەكوۆ
سەكەن تۇرىسبەكوۆ اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 12
  • كورلىم: 18929
ءانشى تۋرالى

سەكەن كارىم ۇلى تۇرىسبەكوۆ (1961 جىلى 22 ناۋرىزدا شىعىس قازاقستان وبلىسى ءۇرجار اۋدانىندا تۋعان) — قازاق كومپوزيتورى، كۇيشى، دومبىراشى. قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ءارتىسى (1992). قازاقستان لەنين كومسومولى سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى (1989). پاراسات جانە قۇرمەت وردەندەرىنىڭ يەگەرى.[1] كوڭىل تولقىنى كۇيىنىڭ اۆتورى.

جۇلدىزىم
جۇلدىزىم
ءبىر سەن ءۇشىن
ءبىر سەن ءۇشىن
قۇستارمەن قوشتاسۋ
قۇستارمەن قوشتاسۋ
ۇلى دالا
ۇلى دالا
نەگە
نەگە
ankui app
ankui.kz