سەكەن تۇرىسبەكوۆ
سەكەن تۇرىسبەكوۆ اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 12
  • كورلىم: 4565
ءانشى تۋرالى

سەكەن كارىم ۇلى تۇرىسبەكوۆ (1961 جىلى 22 ناۋرىزدا شىعىس قازاقستان وبلىسى ءۇرجار اۋدانىندا تۋعان) — قازاق كومپوزيتورى، كۇيشى، دومبىراشى. قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ءارتىسى (1992). قازاقستان لەنين كومسومولى سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى (1989). پاراسات جانە قۇرمەت وردەندەرىنىڭ يەگەرى.[1] كوڭىل تولقىنى كۇيىنىڭ اۆتورى.

سەن قورقاقسىڭ
سەن قورقاقسىڭ
نوستالگيا
نوستالگيا
ارمان الدامايدى
ارمان الدامايدى
ورىس قىز
ورىس قىز
بارىڭ ءۇشىن
بارىڭ ءۇشىن
ankui app
ankui.kz