سەكەن تۇرىسبەكوۆ
سەكەن تۇرىسبەكوۆ اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 12
  • كورلىم: 2157
ءانشى تۋرالى

سەكەن كارىم ۇلى تۇرىسبەكوۆ (1961 جىلى 22 ناۋرىزدا شىعىس قازاقستان وبلىسى ءۇرجار اۋدانىندا تۋعان) — قازاق كومپوزيتورى، كۇيشى، دومبىراشى. قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ءارتىسى (1992). قازاقستان لەنين كومسومولى سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى (1989). پاراسات جانە قۇرمەت وردەندەرىنىڭ يەگەرى.[1] كوڭىل تولقىنى كۇيىنىڭ اۆتورى.

كوركەمىم
كوركەمىم
دايديداۋ
دايديداۋ
ءومىر-اي، ءومىر
ءومىر-اي، ءومىر
اەروپورت
اەروپورت
ءتاتتى داۋىس
ءتاتتى داۋىس
ankui app
ankui.kz