تالعات مۇقىشيەۆ
تالعات مۇقىشيەۆ اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 22
  • كورلىم: 2162
ءانشى تۋرالى

تالعات كارىپجان ۇلى مۇقىشيەۆ 1962 جىلى ماۋسىم ايىنىڭ 10 كۇنى شىعىس قازاقستان وبلىسى، تارباعاتاي اۋدانى، اقسۋات اۋىلىندادۇنيەگە كەلگەن. سىبىزعىشى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ «مادەنيەت قايراتكەرى» (2005)، ونەرتانۋ عىلىمدارىنىڭ كانديداتى (2010)، قۇرمانعازى اتىنداعى قازاق ۇلتتىق كونسەرۆاتورياسىنىڭ دوسەنتى (2012).

جۇلدىزىم
جۇلدىزىم
سەنى ىزدەيمىن
سەنى ىزدەيمىن
سامالتاۋ
سامالتاۋ
قۇدالار
قۇدالار
سىناق ءومىر
سىناق ءومىر
ankui app
ankui.kz