تالعات مۇقىشيەۆ
تالعات مۇقىشيەۆ اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 22
  • كورلىم: 1614
ءانشى تۋرالى

تالعات كارىپجان ۇلى مۇقىشيەۆ 1962 جىلى ماۋسىم ايىنىڭ 10 كۇنى شىعىس قازاقستان وبلىسى، تارباعاتاي اۋدانى، اقسۋات اۋىلىندادۇنيەگە كەلگەن. سىبىزعىشى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ «مادەنيەت قايراتكەرى» (2005)، ونەرتانۋ عىلىمدارىنىڭ كانديداتى (2010)، قۇرمانعازى اتىنداعى قازاق ۇلتتىق كونسەرۆاتورياسىنىڭ دوسەنتى (2012).

سەن قورقاقسىڭ
سەن قورقاقسىڭ
ءتىرى جەتىم
ءتىرى جەتىم
دوستىق سەزىم
دوستىق سەزىم
ءتاتتى داۋىس
ءتاتتى داۋىس
گرەشنايا ستراست
گرەشنايا ستراست
ankui app
ankui.kz