تالعات مۇقىشيەۆ
تالعات مۇقىشيەۆ اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 22
  • كورلىم: 2554
ءانشى تۋرالى

تالعات كارىپجان ۇلى مۇقىشيەۆ 1962 جىلى ماۋسىم ايىنىڭ 10 كۇنى شىعىس قازاقستان وبلىسى، تارباعاتاي اۋدانى، اقسۋات اۋىلىندادۇنيەگە كەلگەن. سىبىزعىشى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ «مادەنيەت قايراتكەرى» (2005)، ونەرتانۋ عىلىمدارىنىڭ كانديداتى (2010)، قۇرمانعازى اتىنداعى قازاق ۇلتتىق كونسەرۆاتورياسىنىڭ دوسەنتى (2012).

ماحاببات بەر ماعان
ماحاببات بەر ماعان
قيىن وڭاي
قيىن وڭاي
بولشى جانىمدا
بولشى جانىمدا
ماحاببات دەگەن
ماحاببات دەگەن
ليۋبوۆ ۋستاۆشيح لەبەدەي
ليۋبوۆ ۋستاۆشيح لەبەدەي
ankui app
ankui.kz