تامارا اسار
تامارا اسار اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 54
  • كورلىم: 1676
ءانشى تۋرالى

تامارا جانقۇل اسار (16 شىلدە 1976 جىلى تۋعان، ماڭعىستاۋ وبلىسى اقشۇقىر اۋىلىندا تۋعان)-قازاقستاندىق ەسترادا ءانشىسى. ومىردە دە، ونەردە دە وجەتتىلىگىمەن كوزگە تۇسكەن دارىندى دارابوز ءانشى. ق رنىڭ «قۇرمەت وردەنى»نىڭ يەگەرى. قازاقستان جاستار وداعىنىڭ «سەرپەر» جاستار سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى.

شۋدىڭ بويىندا
شۋدىڭ بويىندا
كىنا بار
كىنا بار
بۇل ءانىم
بۇل ءانىم
مۇزبالاق
مۇزبالاق
قارىنداسىم (OST «اعا»)
قارىنداسىم (OST «اعا»)
ankui app
ankui. kz