تامارا اسار
تامارا اسار اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 54
  • كورلىم: 2727
ءانشى تۋرالى

تامارا جانقۇل اسار (16 شىلدە 1976 جىلى تۋعان، ماڭعىستاۋ وبلىسى اقشۇقىر اۋىلىندا تۋعان) - قازاقستاندىق ەسترادا ءانشىسى. ومىردە دە، ونەردە دە وجەتتىلىگىمەن كوزگە تۇسكەن دارىندى دارابوز ءانشى. قرنىڭ «قۇرمەت وردەنى»ءنىڭ يەگەرى. قازاقستان جاستار وداعىنىڭ «سەرپەر» جاستار سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى.

مۇڭايتپا ەندى
مۇڭايتپا ەندى
ۋاقىت وتەر
ۋاقىت وتەر
الاقاننان ۇشقان اققۋىم
الاقاننان ۇشقان اققۋىم
جاسىرىن ماxاببات
جاسىرىن ماxاببات
تاعى دا
تاعى دا
ankui app
ankui.kz