تامارا اسار
تامارا اسار اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 53
  • كورلىم: 1420
ءانشى تۋرالى

تامارا جانقۇل اسار (16 شىلدە 1976 جىلى تۋعان، ماڭعىستاۋ وبلىسى اقشۇقىر اۋىلىندا تۋعان)-قازاقستاندىق ەسترادا ءانشىسى. ومىردە دە، ونەردە دە وجەتتىلىگىمەن كوزگە تۇسكەن دارىندى دارابوز ءانشى. ق رنىڭ «قۇرمەت وردەنى»نىڭ يەگەرى. قازاقستان جاستار وداعىنىڭ «سەرپەر» جاستار سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى.

Question of honour (Universiade 2017)
Question of honour (Universiade 2017)
جالعىز-اق بيلە
جالعىز-اق بيلە
ماحاببات دەگەن
ماحاببات دەگەن
باۋىرلار
باۋىرلار
ليۋبوۆ ۋستاۆشيح لەبەدەي
ليۋبوۆ ۋستاۆشيح لەبەدەي
ankui app
ankui. kz