تامارا اسار
تامارا اسار اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 54
  • كورلىم: 4967
ءانشى تۋرالى

تامارا جانقۇل اسار (16 شىلدە 1976 جىلى تۋعان، ماڭعىستاۋ وبلىسى اقشۇقىر اۋىلىندا تۋعان) - قازاقستاندىق ەسترادا ءانشىسى. ومىردە دە، ونەردە دە وجەتتىلىگىمەن كوزگە تۇسكەن دارىندى دارابوز ءانشى. قرنىڭ «قۇرمەت وردەنى»ءنىڭ يەگەرى. قازاقستان جاستار وداعىنىڭ «سەرپەر» جاستار سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى.

ۇمىتىلماس كۇن
ۇمىتىلماس كۇن
ماڭگىلىك ماxاببات
ماڭگىلىك ماxاببات
ءدۇر قامشى
ءدۇر قامشى
ماحاببات دەگەن
ماحاببات دەگەن
سىرعاڭنىڭ سىڭارى
سىرعاڭنىڭ سىڭارى
ankui app
ankui.kz