تىلەۋلەس قۇرمانعالييەۆ
تىلەۋلەس قۇرمانعالييەۆ اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 25
  • كورلىم: 1401
ءانشى تۋرالى

تىلەۋلەسقۇرمانعالييەۆ - قازاق ءان ونەرىن دامىتۋعا اتسالىسىپ جۇرگەن بەلگىلى ءداستۇرلى ءانشى.
كەزىندە «سەرپەر» توبىندا ءان ايتىپ، كەيىننەن جەكە شىعارماشىلىعىنا دەن قويعان تىلەۋلەس قۇرمانعالييەۆ بۇگىندە ەل اراسىندا ۇمىت بولا باستاعان ءبىرقاتار حالىق اندەرىمەن تالاي حالىق كومپوزيتورىنىڭ اندەرىن جارىققا شىعارىپ ءجۇر. بۇعان قوسا ول ۇلتتىق مۋزىكالىق مۇرامىزدى عىلىمي تۇرعىدا تالداپ-زەرتتەۋ ىسىندە دە ءوز قولتاڭباسىن ايقىنداپ، كونسەرۆاتوريا قابىرعاسىندا شاكىرت تاربيەلەپ كەلەدى. جەتىسۋ انشىلىك مەكتەبىنىڭ سازدى اۋەنىمەن كونە ماقامدارىن جادىنا ءسىڭىرىپ، كوكەيىنە توقىپ وسكەن تالانتتى ءانشى. ءداستۇرلى ءان ونەرىندەگى ارقا مەكتەبىنىڭ وكىلى، قايرات بايبوسىنوۆ جانە ەرجان قوسبارماقوۆ سىندى ءان دۇلدۇلدەرىنىڭ شاكىرتى.

دايديداۋ
دايديداۋ
بولشى جانىمدا
بولشى جانىمدا
اعاش اياق
اعاش اياق
اجە
اجە
بارىڭ ءۇشىن
بارىڭ ءۇشىن
ankui app
ankui.kz