تىلەۋلەس قۇرمانعالييەۆ
تىلەۋلەس قۇرمانعالييەۆ اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 25
  • كورلىم: 5904
ءانشى تۋرالى

تىلەۋلەسقۇرمانعالييەۆ - قازاق ءان ونەرىن دامىتۋعا اتسالىسىپ جۇرگەن بەلگىلى ءداستۇرلى ءانشى.
كەزىندە «سەرپەر» توبىندا ءان ايتىپ، كەيىننەن جەكە شىعارماشىلىعىنا دەن قويعان تىلەۋلەس قۇرمانعالييەۆ بۇگىندە ەل اراسىندا ۇمىت بولا باستاعان ءبىرقاتار حالىق اندەرىمەن تالاي حالىق كومپوزيتورىنىڭ اندەرىن جارىققا شىعارىپ ءجۇر. بۇعان قوسا ول ۇلتتىق مۋزىكالىق مۇرامىزدى عىلىمي تۇرعىدا تالداپ-زەرتتەۋ ىسىندە دە ءوز قولتاڭباسىن ايقىنداپ، كونسەرۆاتوريا قابىرعاسىندا شاكىرت تاربيەلەپ كەلەدى. جەتىسۋ انشىلىك مەكتەبىنىڭ سازدى اۋەنىمەن كونە ماقامدارىن جادىنا ءسىڭىرىپ، كوكەيىنە توقىپ وسكەن تالانتتى ءانشى. ءداستۇرلى ءان ونەرىندەگى ارقا مەكتەبىنىڭ وكىلى، قايرات بايبوسىنوۆ جانە ەرجان قوسبارماقوۆ سىندى ءان دۇلدۇلدەرىنىڭ شاكىرتى.

قيىن وڭاي
قيىن وڭاي
ءيا، دەدىم
ءيا، دەدىم
دوعار
دوعار
ءدۇر قامشى
ءدۇر قامشى
نەگە
نەگە
ankui app
ankui.kz