ءداستۇرلى ءان ونەرى
ءداستۇرلى ءان ونەرى
  • ءان (كۇي) سانى: 469
  • كورلىم: 14005
جانر تۋرالى

قازاق حالقىنىڭ رۋحاني جادىگەرلىكتەرىنىڭ ىشىندە ماقتانىش ەتەر باي مۇراسىنىڭ ءبىرى – ءداستۇرلى اندەر. مۋزىكا زەرتتەۋشىلەرىنىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، حالقىمىزدا 5 مىڭنان اسا كۇي، 12 مىڭعا جۋىق ءان بار كورىنەدى. بۇل - قازاق انشىلىك ونەردىڭ سان عاسىرلىق دامۋ تاريحىنىڭ بار ەكەندىگىن بىردەن ءبىر ايعاعى.

ankui.kz