مەنىڭداعى ءبىر اققۋىم بار شىعار
مەنىڭداعى ءبىر اققۋىم بار شىعار
جۇكتەۋ 271
ءان تۋرالى

التىنبەك قورازبايەۆ & ەرنار ايدار - مەنىڭداعى ءبىر اققۋىم بار شىعار
ءانى:التىنبەك قورازبايەۆ
ءسوزى:سەرىك تۇرعىنبەكوۆ

قۇستارمەن قوشتاسۋ
قۇستارمەن قوشتاسۋ
قالاۋىم
قالاۋىم
دوعار
دوعار
ۇناپ قالدىڭ
ۇناپ قالدىڭ
ءمولدىر ەربول - ايالاي̆سىڭ با؟
ءمولدىر ەربول - ايالاي̆سىڭ با؟
ankui app
ankui.kz