. . .
تاعى دا
. . .
ءمولدىر ەربول-ايالاي̆سىڭ با؟
. . .
گۇلمىن
. . .
گرەشنايا ستراست
. . .
ليۋبوۆ ۋستاۆشيح لەبەدەي
. . .
كەشىردىم
. . .
باۋىرلار
. . .
ءتاتتى داۋىس
. . .
جاسىرىن ماxاببات
. . .
بارىڭ ءۇشىن
. . .
وتە ۇنايدى
. . .
الاقاننان ۇشقان اققۋىم
. . .
جۇگىرىپ، جۇگىرىپ تالمايمىن
. . .
سەن باردا (OST «تاعى دا ءسۇي»)
. . .
نەگە
. . .
الاۋ
. . .
قارىنداسىم (OST «اعا»)
. . .
ارماندا
. . .
ءۇمىت
. . .
جۇرەك الدامايدى
ankui. kz