ماقپال ءجۇنىسوۆا
ماقپال ءجۇنىسوۆا اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 57
  • كورلىم: 8042
ءانشى تۋرالى

ماقپال مۇحامەديار قىزى ءجۇنىسوۆا (1964 جىلى 11 قاڭتاردا قاراعاندى وبلىسى قارقارالى اۋدانى تەرەكتى اۋىلىندا تۋعان)- كەڭەستىك جانە قازاق ەسترادا ءانشىسى (درامالىق سوپرانو)، پروفەسسور. قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى (1994 ج.)،- ق ر مەملەكەتتىك سىيلىعىنىڭ يەگەرى (1999 ج.). حالىقارالىق كونكۋرستاردىڭ لاۋرەاتى.

ارمان الدامايدى
ارمان الدامايدى
وت جىگىت
وت جىگىت
دوعار
دوعار
اللو
اللو
بارىڭ ءۇشىن
بارىڭ ءۇشىن
ankui app
ankui.kz