ايگۇل قوسانوۆا
ايگۇل قوسانوۆا اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 46
  • كورلىم: 10622
ءانشى تۋرالى

ايگۇل قوسانوۆا (1974، ماڭعىستاۋ وبلىسىندا تۋعان) — دومبىراشى، ءانشى.قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى. "دارىن" مەملەكەتتىك جاستار سىيلىعىنىڭ يەگەرى. قۇرمانعازى اتىنداعى قازاق ۇلتتىق كونسەرۆاتورياسىنىڭ پەدوگوگ-دوسەنتى.

قيىن وڭاي
قيىن وڭاي
ۇناپ قالدىڭ
ۇناپ قالدىڭ
ۇيلەنەيىك عاشىعىم
ۇيلەنەيىك عاشىعىم
قۇرمانعازى
قۇرمانعازى
بارىڭ ءۇشىن
بارىڭ ءۇشىن
ankui app
ankui.kz