رامازان ستامعازييەۆ
رامازان ستامعازييەۆ اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 67
  • كورلىم: 2901
ءانشى تۋرالى

رامازان ءومىرالى ۇلى ستامعازييەۆ (1967 جىلى 3 مامىردا الماتى وبلىسى، رايىمبەك اۋدانى، كوكپياز اۋىلىندا تۋعان) — قازاقتىڭ حالىق اندەرى مەن ءداستۇرلى اندەرىن كەڭىنەن ناسيحاتتاپ جۇرگەن ءانشى. قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ءارتىسى (1998). "قۇرمەت" وردەنىنىڭ يەگەرى.

سەنى ىزدەيمىن
سەنى ىزدەيمىن
اقساق قۇلان
اقساق قۇلان
اللو
اللو
سىرلاسۋ
سىرلاسۋ
كەشىردىم
كەشىردىم
ankui app
ankui. kz