رامازان ستامعازييەۆ
رامازان ستامعازييەۆ اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 67
  • كورلىم: 5687
ءانشى تۋرالى

رامازان ءومىرالى ۇلى ستامعازييەۆ (1967 جىلى 3 مامىردا الماتى وبلىسى، رايىمبەك اۋدانى، كوكپياز اۋىلىندا تۋعان) — قازاقتىڭ حالىق اندەرى مەن ءداستۇرلى اندەرىن كەڭىنەن ناسيحاتتاپ جۇرگەن ءانشى. قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ءارتىسى (1998). "قۇرمەت" وردەنىنىڭ يەگەرى.

قالاۋىم
قالاۋىم
ەر تۇران
ەر تۇران
قازاق ەلى
قازاق ەلى
ءومىر
ءومىر
سىرعاڭنىڭ سىڭارى
سىرعاڭنىڭ سىڭارى
ankui app
ankui.kz